Konkurs fotograficzny 2023

Regulamin konkursu fotograficznego Klubu Żeglarskiego „Sternik”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:

a) promowanie turystyki żeglarskiej i wodniackiej.

b) udokumentowanie działań żeglarskich.

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

4. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs fotograficzny posiada trzy kategorie.

a) Kategoria – „Wschody i zachody słońca” (zdjęcia wschodów i zachodów słońca, jak i zdjęcia nocne wykonane podczas rejsu).

b) Kategoria – „Człowiek istota wodno-żeglująca” (zdjęcia z aktywności żeglarskiej i wodnej, na których znajdują się osoby)

c) Kategoria – „Jacht w pięknych okolicznościach przyrody” (zdjęcia jachtów, żaglówek, łodzi podczas rejsu)

3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie w każdej kategorii.

4. Czas zgłaszania prac od 15.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

5. Zdjęcia należy zgłaszać do konkursu w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub w wersji elektronicznej na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

b) Zdjęcie ma posiadać rozdzielczość 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3264 piksli, a rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 10 MB, nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia,

• „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia,

• „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

c) Zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na: redukcji koloru, rozjaśnianiu, kontrastowaniu. Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne.

2. Wraz ze zdjęciami i filmem uczestnik przesyła następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) adres mailowy,

c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia (patrz §1 p.4)

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii i filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu, filmie) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii, filmu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia, filmy nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili e-mailem.

e) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełniają wymagań technicznych Regulaminu i/lub sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze miejsce w każdej kategorii.

5. W konkursie może zostać przyznane jedno wyróżnienie.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeżeli w danej kategorii będą mniej niż trzy prace

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora.

8. Wszelkie wątpliwości regulaminowe konkursu rozstrzyga zarząd klubu KŻ „Sternik”.

Kolęda Sternika

Dla przypomnienia kolęda Sternika na melodię „Przybieżeli do Betlejem”.

Przybieżeli tu żeglarze z kolędą
Śpiewać pięknie i tańcować Wam będą.

Ref. Chwała na wysokości x2
A pokój na Ziemi!

Kolędnicy ze Sternika przybyli
Będą zdrowia, będą szczęścia życzyli.

Bądźcie zdrowi i weseli rok cały
W srogą zimę oraz letnie upały.

Kiedy łodzią wyruszycie na fale
Niechaj Wami nie pomiata sztorm wcale.

Niech od rufy wiatry mocne Wam wieją
I do portów zacumujcie z nadzieją.

Kiedy zimą smutne myśli Wam w głowie,
Przypomnijcie sobie rejsy majowe.

Niech Równica oraz żółty nasz Odys
Niosą wszystkich na spokojne te wody.

Na Goczałach, na Bałtyku czy w Rynie
Czas żeglarzom wolnym tempem niech płynie.

Pośpiech to jest rzecz okrutna, kochani
Kto się spieszy tonie w życia otchłani.

W Nowym Roku Wam życzymy radości
Zdrowia, szczęścia, powodzenia w miłości.

Jak te morskie wilki dzielnie pływajcie
Szanty głośno i donośnie śpiewajcie.

W przyszłym roku też z kolędą przyjdziemy
Dobre słowo i życzenia przyjmiemy.

To kolędy wers Sternika ostatni
Niech Rok Nowy będzie dla Was dostatni!

I P-B

Zmarł nasz kolega Wiesiek Ocetkiewicz

Z bólem powiadamiamy, że zmarł nasz serdeczny kolega Wiesiek Ocetkiewicz. Będzie nam Go brakować.

„Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie…”

 

Kilka słów o naszym koledze Wiesławie Ocetkiewiczu.

Urodził się w 1947r w Prudniku. W PTTK od 12.06.1964r. Wykształcenie średnie techniczne.

Od 50 lat działał aktywnie i pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w PTTK. Swoją działalność ukierunkował na turystykę żeglarską, działając w strukturach Klubu Żeglarskiego PTTK „STERNIK” w Cieszynie, pełniąc kolejno:    w latach 1970-1971 funkcje skarbnika, w latach 1972-1974 i 1993-1995 funkcje Komandora, w latach 1983-1986 był kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego tegoż Klubu a od 1996-2014r Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W sumie przez 39 lat pełnił różnego rodzaju społeczne funkcje w Klubie. Od 1974r  posiadał uprawnienia sędziego regat żeglarskich na akwenach zamkniętych i na Bałtyku, a od 1985 jako Inspektor Techniczny PZŻ  był członkiem Komisji Technicznej Bielskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, sprawując nadzór nad stanem technicznym jachtów żaglowych pływających po Polskich akwenach wodnych. Instruktor Żeglarstwa PZŻ a od 2001r także Przodownik Turystyki Żeglarskiej PTTK a po zmianie nazwy Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK, Przewodniczący TRW Żeglarskiej Odznaki Turystycznej.

Mając od 1985r uprawnienia sędziego I stopnia, był członkiem wielu zespołów sędziowskich podczas regat żeglarskich, także z udziałem młodzieży. Aktywnie udzielał się w Beskidzkim Okręgowym Związku Żeglarskim w Bielsku-Białej pełniąc między innymi funkcje członka Komisji Rewizyjnej. Był wykładowcą na wielu kursach dla kandydatów chcących uzyskać patenty żeglarskie w tym przez duże grupy młodzieży. Posiadał uprawnienia sternika jachtowego i starszego sternika motorowodnego. Od 2014r. pełnił także funkcję członka Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Za wieloletnią działalność społeczną wielokrotnie odznaczany przez struktury PTTK i PZŻ, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz władze Wojewódzkie z Bielska-Białej i Katowic: Złota Honorowa Odznaka PTTK, Odznaka „50 lat w PTTK”, zasłużony dla woj. Bielskiego, zasłużony dla woj. Śląskiego w stopniu srebrnym, „Za Zasługi dla Turystyki”, „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” i na ukoronowanie swojej działalności w 2016r otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi oraz został wpisany do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Woj. Śląskiego pod nr 288.

Cześć Jego Pamięci

Na zdjęciu odbiera Brązowy Krzyż Zasługi

Odznaczenie ustanowione w 1923 r. Krzyż nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

.

Kurs weekendowy na żeglarza 2018

Kurs wiosenny rozpoczyna się początkiem maja i obejmuje pływanie w długi weekend oraz kolejne weekendy maja i początku czerwca. Zakończony jest egzaminem na patent żeglarza, który odbywa się w ostatni dzień kursu. Standardowy dzień kursu rozpoczyna się około 10 rano, kursanci spotykają się z instruktorami, przygotowują jachty i wychodzą na wodę, gdzie ćwiczą manewry i uczą się sztuki żeglowania. O wczesnych godzinach popołudniowych następuje przerwa na obiad i ewentualny wykład. Później rozpoczyna się pływanie popołudniowe, które trwa do około 17-tej, zależnie od sił i pogody. Szkolenie odbywa się w Tresnej i obejmuje pływanie na jachtach typowo szkoleniowych typu Wielki Trener oraz Longbot oraz na jachtach kabinowych typu Nefryt.

Start pływania 3.05.2018 czwartek, zakończenie 2.06.2017 sobota. Cena 750.00 zł.

Opłaty związane z egzaminem*: pełna 250 zł za egzamin + 50 zł za patent.

*W przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat powyższe opłaty podlegają obniżeniu o 50%.

Zapisy i zaliczka w kwocie 200 zł 19.04.2017 czwartek na zebraniu organizacyjnym o godz. 18:00 w siedzibie PTTK na ul. Głębokiej 56.

Kurs Żeglarski 2017

Kurs wiosenny rozpoczyna się początkiem maja i obejmuje pływanie w długi weekend oraz kolejne weekendy maja i początku czerwca. Zakończony jest egzaminem na patent żeglarza, który odbywa się w ostatni dzień kursu. Standardowy dzień kursu rozpoczyna się około 10 rano, kursanci spotykają się z instruktorami, przygotowują jachty i wychodzą na wodę, gdzie ćwiczą manewry i uczą się sztuki żeglowania. O wczesnych godzinach popołudniowych następuje przerwa na obiad i ewentualny wykład. Później rozpoczyna się pływanie popołudniowe, które trwa do około 17-tej, zależnie od sił i pogody. Szkolenie odbywa się w Tresnej i obejmuje pływanie na jachtach typowo szkoleniowych typu Wielki Trener oraz Longbot oraz na jachtach kabinowych typu Nefryt. Dodatkowo przewidziane są wykłady teoretyczne w drugiej połowie kwietnia w Cieszynie, aby przygotować do kursu praktycznego i egzaminu.

Start pływania 3.05.2017 środa, zakończenie 3.06.2017 sobota. Cena 700.00 zł.

Opłaty związane z egzaminem*: pełna 250 zł za egzamin + 50 zł za patent.

*W przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat powyższe opłaty podlegają obniżeniu o 50%.

Zapisy i zaliczka w kwocie 200 zł na konto Klubu mBank 31 1140 2004 0000 3102 6829 1377 do 11.04.2017 r lub 6.04.2017 na zebraniu Zarządu o godz. 18:00 w siedzibie PTTK na ul. Głębokiej 56.

Plan działalności w 2017r

 

L.P. Impreza Data Główny Organizator
1 Bal Kapitański 28.01.2017 Zarząd
2 Kulig 18.02.2017 Zarząd
3 Wondół Challenge festiwal w Szczyrku

http://wondol-challenge.pl/aktualnosci.html

4-5.03.2017 Zarząd
4 Walne Zebranie Sprawozdawcze 10.03.2017 Zarząd
5 Wyjazd na narty do Francji 17-26.03.2017 Tomasz Tomica, Roman Szkudro
6 Rozpoczęcie sezonu 06.05.2017 Zarząd
7 Pszczyńskie Spotkania z Przygodą m.in. żeglarze: Szymon Kuczyński, Bartosz Czarciński

http://www.moris.pszczyna.pl/aktualnosci/a1266,pszczynskie-spotkania-z-przygoda-24-26-03-2017

24-26.03.2017 Zarząd
8 Rejs na rozpoczęcie sezonu – Jezioro Powidzkie 18-21.05.2017 Zarząd
9 Wodowanie łodzi klubowych 03.06.2017 Zarząd
10 Rejs klubowa na Mazurach 01-08.07.2017 Zarząd
11 Kurs na żeglarza jachtowego czerwiec Zarząd
12 Spływ kajakowy Przemszą 15-16.07.2017 Eryk Stępień
13 Rejs po Bałtyku 29.07-12.08.2017 Zarząd, Czesław Kłyś
14 Tour de Sternik- rowery 17-20.08.2017 Krzysztof Kasztura
15 Święto Bahusa Zielona Góra 15-17.09.2017 Zarząd
16 Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej – Ostróda 21-24 lub 28-30.09.2017 Zarząd, Referat ŻOT
17 Regaty o Błękitną Wstęgę J. Goczałkowickiego 07.10.2017 Zarząd
18 Zakończenie sezonu 14.10.2017 Zarząd
19 Slipowanie łodzi klubowych 30.09.2017 Zarząd
20 Święto wszystkich świętych – odwiedzanie grobów zmarłych członków i sympatyków 28.10.2017 Zarząd
21 Targi żeglarskie Katowice lub Łódź listopad 2017 Zarząd
22 Wigilijka żeglarska 8.12.2017 Zarząd
23 Wyjazdy na termalne wody wiosna lub jesień Zarząd
24 Lokalne wycieczki rowerowe Wiosna, lato, jesień Zarząd
25 Wycieczki na narty biegowe Zima Eryk Stępień

 

Richard Konkolski odczyt w DOMU NARODOWYM

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich na prelekcję znanego czeskiego żeglarza Richarda Konkolskiego, który m.in. opłynął świat czterokrotnie, w tym trzy razy samotnie, brał udział z sukcesami w regatach samotników przez Atlantyk.

Prelekcja z pokazem slajdów i filmów odbędzie się w Cieszynie

w dniu 24 IX 2016 r (sobota)

o godzinie 15:00

w COK Domu Narodowym w Cieszynie, Rynek 12

 

Prelekcja odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Instruktorów Turystyki Żeglarskiej PTTK oraz Zakończenia Sezonu i obchodów 50-lecia Klubu Żeglarskiego „STERNIK” Cieszyn, a także w ramach „STELA DAY”.

ObalNikeFrontFlat