Konkurs fotograficzny 2023

Regulamin konkursu fotograficznego Klubu Żeglarskiego „Sternik”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest:

a) promowanie turystyki żeglarskiej i wodniackiej.

b) udokumentowanie działań żeglarskich.

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

4. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

5. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs fotograficzny posiada trzy kategorie.

a) Kategoria – „Wschody i zachody słońca” (zdjęcia wschodów i zachodów słońca, jak i zdjęcia nocne wykonane podczas rejsu).

b) Kategoria – „Człowiek istota wodno-żeglująca” (zdjęcia z aktywności żeglarskiej i wodnej, na których znajdują się osoby)

c) Kategoria – „Jacht w pięknych okolicznościach przyrody” (zdjęcia jachtów, żaglówek, łodzi podczas rejsu)

3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie jedno zdjęcie w każdej kategorii.

4. Czas zgłaszania prac od 15.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

5. Zdjęcia należy zgłaszać do konkursu w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub w wersji elektronicznej na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie JPG lub PNG.

b) Zdjęcie ma posiadać rozdzielczość 300 DPI, dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 3264 piksli, a rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 10 MB, nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia,

• „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia,

• „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

c) Zdjęcie powinno być plikiem oryginalnym, nie przetworzonym komputerowo. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na: redukcji koloru, rozjaśnianiu, kontrastowaniu. Wszelkie inne zmiany, w tym fotomontaż, są niedopuszczalne.

2. Wraz ze zdjęciami i filmem uczestnik przesyła następujące informacje:

a) imię i nazwisko,

b) adres mailowy,

c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia (patrz §1 p.4)

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii i filmu oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu, filmie) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii, filmu przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia, filmy nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili e-mailem.

e) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęć, które nie spełniają wymagań technicznych Regulaminu i/lub sugerują naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze miejsce w każdej kategorii.

5. W konkursie może zostać przyznane jedno wyróżnienie.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody, jeżeli w danej kategorii będą mniej niż trzy prace

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora.

8. Wszelkie wątpliwości regulaminowe konkursu rozstrzyga zarząd klubu KŻ „Sternik”.