Regulamin wypożyczania „pływadeł” i lista rezerwacji

Klub Żeglarski „Sternik” Cieszyn

Lista rezerwacji jachtu Odys

Rezerwacja Żółtka

rezerwacja Równica

rezerwacja Venus na Mazurach

Link do rezerwacji Cieszynianka

Lista rezerwacji Cieszynianka

Rezerwacja SUP

Lista rezerwacji SUP

Regulamin wypożyczania i korzystania ze sprzętu pływającego

udostępnianego członkom Klubu Żeglarskiego PTTK „Sternik” Cieszyn

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady wypożyczania i korzystania ze sprzętu pływającego udostępnianego przez Klub Żeglarski „Sternik” przy PTTK Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie (dalej: „Klub”).

2. Klub reprezentuje osoba (osoby) wskazana przez Zarząd Klubu (dalej: „Koordynator”).

3. Sprzętem pływającym, o którym mowa w niniejszym regulaminie są jachty, łódki, pontony, kajaki, rowery wodne itp. (wraz z wyposażeniem) – będące w posiadaniu Klubu lub oddane Klubowi do dysponowania (dalej także: „sprzęt” lub „jednostki”).

4. Wypożyczającym może być tylko członek Klubu, który ukończył 16 lat i który ma opłacone składki członkowskie za bieżący rok.

5. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przejmując od Koordynatora (lub od innego wypożyczającego) daną jednostkę Wypożyczający oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.

6. Wobec niniejszego Regulaminu nadrzędnymi aktami prawnymi są zasady postępowania i regulaminy obowiązujące na przystaniach lub portach, z których będzie korzystał Wypożyczający.

7. Osoby naruszające niniejszy regulamin lub regulamin przystani (portu) będą zobowiązane do niezwłocznego zakończenia korzystania z wypożyczonego sprzętu.

8. Wypożyczanie danej jednostki może być w każdej chwili wstrzymane przez Klub lub Koordynatora bez podania przyczyny.

9. Zabronione jest podnajmowanie przez Wypożyczającego wypożyczonego sprzętu innym osobom.

10. Miejsce korzystania ze sprzętu pływającego (akwen wodny i przystań) wskazuje Klub.

§ 2 – Wypożyczanie i zwrot sprzętu

1. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Koordynatorem. Pierwszeństwo mają członkowie będący w maszoperii.

2. O rezygnacji z wypożyczenia danej jednostki należy niezwłocznie powiadomić Koordynatora.

3. Przekazanie (odbiór i zwrot) jednostki odbywa się w miejscu i czasie ustalonym wcześniej przez Koordynatora. Także za przekazanie uznaje się odbiór i zwrot kluczy do danej jednostki, jeżeli jest w ten sposób zabezpieczana. Koordynator może dać zgodę Wypożyczającemu na przekazanie danej jednostki bezpośrednio następnemu wypożyczającemu.

4. Odbierając daną jednostkę Wypożyczający oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę na temat jej użytkowania i eksploatacji, zobowiązuje się o nią dbać i wykorzystać bezpiecznie zgodnie z przeznaczeniem. Oświadcza także, iż będzie przestrzegał przepisy obowiązujące podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej, oraz stosował się do poleceń Koordynatora, bosmana przystani lub innych upoważnionych służb (np. Policja, WOPR).

5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem technicznym, jakościowym, ilościowym i czystości oraz przekazania Koordynatorowi ewentualnych uwag przed rozpoczęciem jego użytkowania.

6. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki ratunkowe i koło ratunkowe, których Wypożyczający musi używać zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek ratunkowych, ile jest wymagane przez obowiązujące przepisy, lecz nie mniej niż ilość osób korzystających z danej jednostki.

7. Z chwilą wypożyczenia sprzętu Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powierzony mu sprzęt, za zdrowie i życie własne oraz innych osób z niego korzystających w tym czasie.

8. O każdej zaistniałej nieprawidłowości, jak np. kolizja z inną jednostką, wywrócenie się, stwierdzenie nieszczelności, uszkodzenie itp. – należy niezwłocznie powiadomić Koordynatora.

9. Przed rozpoczęciem użytkowania danej jednostki Wypożyczający wpisuje się (swoje imię i nazwisko oraz czas rozpoczęcia i zakończenia korzystania ze sprzętu) do dziennika pokładowego (dziennik pływań) danej jednostki.

10. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie nienaruszonym, umożliwiającym jego ponowne użytkowanie.

11. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu materialną odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, który zostanie obciążony kosztami naprawy powstałej szkody. W przypadku całkowitego zniszczenia, zgubienia lub kradzieży wypożyczonego sprzętu Wypożyczający zostanie obciążony kosztami równymi cenie rynkowej danej jednostki w chwili ujawnienia tego zdarzenia.

§ 3 – Korzystanie ze sprzętu

1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, zachowanie oraz ewentualne szkody.

2. Na danej jednostce może się znajdować jednocześnie maksymalnie tyle osób, na ile jest ona przeznaczona.

3. Pływając daną jednostką nie wolno:

– zabierać na pokład zwierząt,

– zabierać na pokład i spożywać alkoholu lub innych środków odurzających,

– palić papierosów,

– hałasować, wszczynać fałszywych alarmów,

– zanieczyszczać pokładu i środowiska wodnego (wody i nabrzeży),

– skakać do wody,

– moczyć kamizelek asekuracyjnych (w tym kąpać się w nich),

– uderzać w inny sprzęt pływający, boje i znaki wodne lub inne konstrukcje wodne,

– przybijać do miejsc do tego nie przeznaczonych,

– pozostawiać sprzętu bez dozoru.

4. Pływając daną jednostką należy:

– stosować się do obowiązujących przepisów oraz zaleceń Bosmana przystani,

– zachowywać się kulturalnie, zgodnie z obowiązującą etykietą wodniacką,

– obserwować warunki pogodowe i w razie potrzeby podejmować stosowne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym pasażerom,

– udzielać pomocy ludziom w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,

– reagować na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani wydany przez Koordynatora lub Bosmana przystani.

§ 4 – Odpłatność

1. Klub może ustalić zasady odpłatności oraz wysokość kaucji i/lub opłat za wypożyczenie poszczególnych jednostek pływających (dalej: „Cennik”).

2. Cennik dla danej jednostki pływającej jest ustalany i podawany do wiadomości klubowiczów najpóźniej w dniu rozpoczęcia sezonu.

3. Opłata (i/lub kaucja) za wypożyczenie danej jednostki (jeśli została ustalona) pobierana jest przez Koordynatora najpóźniej w chwili jej wydania. Koordynator może wyjątkowo ustalić inne zasady pobrania opłaty, podając je wcześniej do wiadomości Wypożyczającego.

4. Zwrot sprzętu przed upływem ustalonego czasu korzystania z niego nie daje podstawy do zwrotu części opłaty.

5. Zwrot sprzętu po upływie ustalonego czasu korzystania z niego jest podstawą do pobrania opłaty karnej równej opłacie za następny okres wypożyczenia (zgodnie z cennikiem).

6. Kaucja (jeśli zostanie ustalona) nie podlega zwrotowi Wypożyczającemu jeżeli:

– w jednostce powstaną usterki wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, oraz gdy sprzęt został uszkodzony, zniszczony, porzucony lub skradziony,

– Wypożyczający korzystał ze sprzętu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci osób korzystających z wypożyczonego sprzętu.

2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Wypożyczającego lub osób z nim pływających pozostawione w sprzęcie pływającym.

3. Sprawy sporne w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie. W przypadku braku porozumienia między Wypożyczającym a Koordynatorem sprawy sporne będzie rozstrzygał Zarząd Klubu.

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2017 r.

Zarząd Klubu