Konkurs fotograficzny 2018

Klub Żeglarski „Sternik”
Regulamin konkursu fotograficznego.

§ 1 – Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Klub Żeglarski „Sternik” działający przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 56 zwany dalej organizatorem.

2. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury.

3. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3 (oświadczenia).

4. Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Klubu Żeglarskiego „Sternik” http://sternik.cieszyn.pl.

§ 2 – Zasady konkursu

1. Czas zgłaszania prac (zdjęć): od 1 października 2018 r. do 18 października 2018 r.

2. Zdjęcia należy dostarczać (zgłaszać do konkursu) w formie elektronicznej na adres mailowy sternik.cieszyn@gmail.com, udostępnioną stronę lub na ręce Sekretarza Klubu. Zdjęcia dostarczone w innej formie nie będą oceniane przez jury.

3. Celem konkursu jest: a) promowanie turystyki żeglarskiej, b) udokumentowanie działań żeglarskich Klubu (Klubowiczów).

4. Zdjęcia nadesłane na konkurs powinny nawiązywać do tematów określonych w punkcie poprzednim. Prace, które nie będą spełniały tego warunku nie będą oceniane.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia (łącznie, to jest niezależnie od zawartej na nich tematyki).

§ 3 – Wymogi techniczne i formalne

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie jpg,

b) rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 5 MB (lub 12 MPixels),

c) nazwa pliku powinna być zbudowana według schematu „IA rrrr-mm-dd nazwa.jpg”, gdzie poszczególne symbole oznaczają: • „IA” – inicjały autora zdjęcia, • „rrrr-mm-dd” – data powstania zdjęcia, • „nazwa” – najwyżej trzywyrazowy tytuł (opis) zdjęcia.

2. Wraz ze zdjęciami uczestnik przesyła następujące informacje: a) imię i nazwisko, b) adres mailowy, c) informację o miejscu i okolicznościach zrobienia każdego zgłaszanego zdjęcia, d) oświadczenie, że zapoznał się z warunkami/regulaminem konkursu.

3. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu) na uczestnictwo w konkursie oraz na jej publikację – odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik;

b) dla zgłoszonych fotografii przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;

c) nadesłane zdjęcia nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym i nie były publikowane w żadnych wydawnictwach, d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu. Zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili emailem.

§ 4 – Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 tygodni licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora, które zdecyduje o przyznaniu lokat oraz odpowiadających im nagród oraz o przyznaniu wyróżnień. W skład jury mogą wchodzić również przedstawiciele sponsorów.

3. Decyzje jury są ostateczne.

4. Spośród nadesłanych zdjęć jury wybierze prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz co najmniej jedną pracę, która zostanie wyróżniona. Przewiduje się przyznanie nagród za pierwsze trzy miejsca. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania którejś lokaty (i nagrody) i/lub przyznania kilku lokat (i nagród) równorzędnych.

5. Przyznanie wyróżnienia nie będzie równoznaczne z przyznaniem nagrody, chyba że wyróżnienie będzie przyznawał sponsor nagrody za to wyróżnienie.

6. Jeden uczestnik może zdobyć tylko jedną lokatę (nagrodę), ilość wyróżnień nie jest limitowana.

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej organizatora. Finaliści, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, oraz którzy otrzymają wyróżnienia, zostaną powiadomieni o wynikach.

8. Zwycięska praca zostanie opublikowana na kalendarzu PTTK na 2019 r, jeżeli taki powstanie.

 

XXXIII ogólnopolski zlot instruktorów ŻOT i zakończenie obchodów 50-lecia

Kolacje na zakończenie sezonu żeglarskiego i Zlotu Instruktorów.

Sprawozdanie ze Zlotu żot w Cieszynie

 

Spotkanie z Richardem Konkolskim 24-09-2016r:

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34978,oplynal-swiat-cztery-razy-…..html

 

Wycieczka uczestników Zlotu na Równicę, skocznię w Malince i do galerii Adama Małysza 23-09-2016r:

 

konkurs fotograficzny 2016 r

Podobnie jak w zeszłym roku, już teraz, Zarząd Klubu Żeglarskiego STERNIK ogłasza konkurs fotograficzny na najlepszą fotografię żeglarskiego sezonu 2016.

Zdjęcia można przesyłać emailem na adres klubu: sternik.cieszyn@gmail.com

lub na ręce sekretarza Klubu.

Maksymalna liczba zdjęć od jednej osoby to 3 szt. Termin nadsyłania do 18.10.2016. Najlepsze zdjęcia opublikujemy na stronie Klubu.

KŻ Sternik – Regulamin konkursu fotograficznego

 

Zarząd KŻ STERNIK

ODZNACZENIE *Brązowy *Krzyż *Zasługi

Kilka słów o naszym koledze Wiesławie Ocetkiewiczu.

Od 50 lat działa aktywnie i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w PTTK. Swoją działalność ukierunkował na turystykę żeglarską, działając w strukturach Klubu Żeglarskiego PTTK „STERNIK” w Cieszynie, pełniąc kolejno:    w latach 1970-1971 funkcje skarbnika, w latach 1972-1974 i 1993-1995 funkcje Komandora, w latach 1983-1986 był kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego tegoż Klubu a od 1996-2014r Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W sumie przez 39 lat pełnił różnego rodzaju społeczne funkcje w Klubie. Od 1974r  posiada uprawnienia sędziego regat żeglarskich na akwenach zamkniętych i na Bałtyku, a od 1985 jako Inspektor Techniczny PZŻ  jest członkiem Komisji Technicznej Bielskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, sprawując nadzór nad stanem technicznym jachtów żaglowych pływających po Polskich akwenach wodnych. Instruktor Żeglarstwa PZŻ a od 2001r także Przodownik Turystyki Żeglarskiej PTTK a obecnie po zmianie nazwy Instruktor Turystyki Żeglarskiej PTTK.

Mając od 1985r uprawnienia sędziego I stopnia, był członkiem wielu zespołów sędziowskich podczas regat żeglarskich, także z udziałem młodzieży. Aktywnie udzielał się w Beskidzkim Okręgowym Związku Żeglarskim w Bielsku-Białej pełniąc między innymi funkcje członka Komisji Rewizyjnej. Był wykładowcą na wielu kursach dla kandydatów chcących uzyskać patenty żeglarskie w tym przez duże grupy młodzieży. Posiada uprawnienia sternika jachtowego i starszego sternika motorowodnego. Od 2014r. pełni także funkcję członka Komisji Odznaczeń i Wyróżnień Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Za wieloletnią działalność społeczną wielokrotnie odznaczany przez struktury PTTK i PZŻ, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz władze Wojewódzkie z Bielska-Białej i Katowic.

Na zdjęciu odbiera Brązowy Krzyż Zasługi.

Odznaczenie ustanowione w 1923 r. Krzyż nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

*Gratulacje

12901432_1101365549883643_5003663972243536806_o

Planowane wydarzenia w 2016r

Skrócony plan spotkań i działań klubu w 2016 roku:

– Otwarte spotkania Zarządu w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18:00.

– kulig – styczeń/luty

– narty biegowe – jak tylko warunki pozwolą

– wyjazd na narty – marzec

– walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze – trzeci/czwarty piątek marca (18 lub 25-03-2016 godz. 17:00)

– rozpoczęcie sezonu żeglarskiego połączone z obchodami 50-lecia Klubu – 23 kwietnia 2016

– rejs po Zalewie Sulejowskim – 26-29 maj 2016

– klubowy rejs po WJM –  25 czerwiec – 2 lipiec

– kurs na żeglarza jachtowego – czerwiec/lipiec (w zależności od chętnych)

– spływ kajakowy – weekend w lipcu

– rajd rowerowy  – sierpień

– rejsy po WJM – bez ograniczeń

– wycieczki rowerowe po okolicy – wiosenno-letnio-jesienne weekendy

– wycieczka górska (a może nawet jaskiniowa) – do ustalenia

– zakończenie sezonu żeglarskiego połączone z ogólnopolskim Zlotem Instruktorów Żeglarstwa PTTK – 22-25 wrzesień 2016

– wigilijka klubowa – grudzień

 

Zarząd

Tour de STERNIK – czyli rajd rowerowy

W dniach od 14 do 16 sierpnia 2015 roku Klub Żeglarski STERNIK, działający przy Oddziale PTTK Beskid Śląski w Cieszynie organizuje I Tour de STERNIK – żeglarski rajd rowerowy. Rajd odbędzie się wokół jezior: Otmuchowskiego, Paczkowskiego i Nyskiego.

Zapisy u Krzysztofa Kasztury – Tel: 508-063-207, e-mail: kaszturak@gmail.com

Zakwaterowanie na Ośrodku CAMPINGOWYM NR 42 PTTK, ulica Plażowa 6, 48-385 Otmuchów w pawilonie 10 pokojowym. (http://www.camping-otmuchow.pl ) Wyżywienie na terenie Campingu lub we własnym zakresie.

Proszę przygotować sprawny rower, odzież na ciepłe, chłodne i deszczowe dni oraz sztywny kask rowerowy.

Harmonogram rajdu:

Piątek 14 sierpnia – wyjazd z Cieszyna godz. 6:00, przyjazd uczestników na Camping, zakwaterowanie, objazd jeziora Nyskiego, ognisko.

Sobota 15 sierpnia – Objazd jezior Otmuchowskiego i Paczkowskiego, ognisko i konkurs wiedzy o jeziorach Otmuchowskim, Paczkowskim i Nyskim.

Niedziela 16 sierpnia – zwiedzanie Otmuchowa, wykwaterowanie, wyjazd.

ZAPRASZAMY ZARZĄD.

Wielkanocne życzenia

Członkom, sympatykom, odwiedzającym, przyjaciołom oraz Waszym rodzinom życzymy spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w miłej atmosferze, pysznego jajka przy obfitym stole, mokrego dyngusa w tej zimowej aurze oraz bogatego zajączka, a także błogosławieństwa. A zamiast Mazur – mazurka.

Ze względu na Święta zebranie Zarządu odbędzie się w czwartek 09.04. o godz. 18:00 w PTTK. Zapraszamy.

jajo

KŻ „STERNIK”.

Propozycje rejsów 2015

Ze względu na to, że pierwsza lista załogi została zamknięta, a pytania pozostały…. ponownie chcemy zaproponować Wam wspólną przygodę na Naszych Wodach!

Mamy kolejne 6 wolnych miejsc dla Tych, którzy chcą pożeglować z nami. Zapraszamy na pokład i gwarantujemy, że również ten rejs może okazać się przygodą co najmniej tego sezonu 🙂
Zapraszamy do Załogi !
start/meta 6 do 13. 06. 2015
miejsce – Kołobrzeg
jacht Sun Odyssey 379 2013
3 kajuty, 8 koi, 1 toaleta z prysznicem
grot na lazy jacku (hurra)
cena na osobę – 1300 pln
w cenie:
miejsce na jachcie, gaz, sprzątanie, postój w Kołobrzegu
dodatkowo
paliwo, inne wesołe trunki, mariny inne niż Kołobrzeg, dojazdy, bilety, transfery
a teraz propopnowane / planowane trasy (do wyboru, dostosowane do załogi i warunków atmosferycznych):
trasa 1
Kołobrzeg (PL) – 0Nm Gudhjem (DK) – 67Nm Christianso – 10Nm Ustka (PL) – 73Nm Darłowo – 22 Nm Kołobrzeg – 33Nm i mamy 1 dodatkowy dzien na przykład na 2 port na Bornholmie
trasa 2:
Kolobrzeg (PL) – 0Nm Svaneke (DK) – 60Nm Karslkrona (SWE) – 63Nm Ulklippan – 15Nm – mega miejsce Christianso (DK) – 43Nm Ustka or Darłowo – (77/67Nm) Kołobrzeg (50/33Nm)
Panie i Panowie, tu się nie ma co zastanawiać, tu rzeba działać;)

W przygotowaniu:
1. udział w regatach Altair Jeanneau Cup 2015 – październik 2015, Belgia – (teraz coś dla podbudowy ego) – w 2014 roku wróciliśmy do Polski z I miejscem! w tym roku płyniemy na jachcie Sun Fast 3200 dlatego będą tylko 4 (maksymalnie 5 miejsc)
2. Transfer jachtu z Majorki poprzez Malagę, Gibraltar, Maderę na Teneryfę…… etapy do ustalenia (tydzień, dwa lub trzy) – dla wszystkich, którzy chcą przepłynąć minimum 1000 mil, dla tych, którym brakuje praktyki oceanicznej, dla szukających doznań w bezkresie atlantyckiego poranka… jacht Oceanis 41 lub 43 grot na lazy jacku.
Zapraszamy do uczestnictwa w prestiżowych regatach w kwietniu 2015.
Rozpocznijmy sezon w sportowy sposób, zamiast czekać na plażowanie pod żaglami!
 
7/3/7 to nasze cyfry – 7 dni – 3 kraje – 7 osób na pokładzie. Fantastyczna przygoda, zastrzyk adrenaliny i sportowej rywalizacji na trasie:
Biograd – Sali – dzień treningowy
Sali – Veli Rat – Leg 1st (25Nm)
Veli Rat – Mali Losinj – Leg 2nd (30Nm)
Mali Losinj – Wenecja – Leg 3rd (100Nm)
Wenecja – Portorose – Leg 4th (50Nm)
W programie przewidziane:
– In port races – wyścigi techniczne
– przerwa na zwiedzanie Wenecji
– wspólne posiłki
– ceremonia otwarcia i zamknięcia regat
– nagrody
Three Countries Regatta 2015 – Biograd (HR) – Venice (ITA) – Portorose (SLO)
elan 350 one design fleet – dostępne 13 jachtów
w terminie 4 – 11 kwietnia 2015 roku!
jacht: Elan 350 Performance
długość: 10,60m
szerokość: 3,50m
zanurzenie: 2,30m
grot: 35,9m2
genua: 29,68m2
gennaker: 110m2
ilość kabin/koi: 3/8
wc/prysznic: 1
cena za osobę: 650 €
cena zawiera:
czarter jachtu (wraz z genakerem) i zakwaterownie w kabinie 2 osobowej
wpisowe za udział jachtu i zawodnika w regatach (obsługa regat, koszt wyżywienia zapewnianego przez organizatora)
sprzątanie po rejsie
usługi skippera
opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania
gaz kuchenny
obiad podczas ceremonii zamknięcia w Portorose
nagrody
opłaty organizacyjne regat
cena nie zawiera:
paliwa zużytego podczas rejsu
opłat portowych w portach startu i mety
kaucji (zwrotnej po zakończeniu regat i stwierdzeniu braku uszkodzeń)
ubezpieczenia kaucji (opcja)
wyżywienia
kosztów dojazdu do Biogradu i z Portorose oraz wszelkich dodatkowych biletów i tramsferów
ubezpieczenia
Uwaga: zaczynamy w Biogradzie, kończymy regaty w Portorose (SLO)
NIE CZEKAJ – DOŁĄCZ DO ZESPOŁU MKS RACING TEAM 2015
kontakt i dodatkowe informacje mk@mksailing.pl lub telefonicznie +48 504 199 272
_____________________________________________________________________________________________________
Zapraszamy także na szkolenie żeglarskie w Chorwacji w terminie 25.04 – 2.05.2015
Rozpoczynamy w znanej większości polskich sympatyków żeglarstwa – Marinie Dalmacja – Sukosan / k Zadaru
termin: 25.04 – 02.05. 2015
miejsce startu: Marina Dalmacja – Sukosan
jacht: Bavaria 37 – 40 – 2011
załoga: 6 osób (wolne 3 miejsca)
cena rejsu: 410€ /osoba
w cenę wliczone: praktyczne i teoretyczne szkolenie żeglarskie, podręcznik, koja, gaz, sprzątanie po rejsie, opłaty portowe w porcie zaokrętowania i wyokrętowania.
cena nie zawiera: wyżywienia (płatnego z kasy okrętowej) dojazdu do i z miejsca zaokrętowania, ubezpieczenia, opłat w marinach innych niż port macierzysty, paliwa zużytego w trakcie rejsu, kaucji (150 euro zwrotne po rejsie i stwierdzeniu braku uszkodzeń), istnieje możliwość ubezpieczenia kaucji.
W trakcie rejsu poznamy procedury przejęcia i zdania jachtu czarterowego, zagadnienia związane z obsługą instalacji jachtowych, nauczymy się posługiwać mapami, locjami, przyrządami nawigacyjnymi, a to wszystko podeprzemy sporą dawką praktyki manewrowej pod żaglami i na silniku.
Całość kursu zwieńczy wizyta w Kapitanacie Portu Zadar, gdzie chętni przystąpią do egzaminu na chorwacki stopień Voditelj Brodice, który uprawnia do czarterowania jachtów żaglowych i motorowych na wodach Chorwacji.
Dodatkowo (także dla chętnych) możliwość zdania egzaminu na certyfikat Inshore Skipper ISSA. Koszt egzaminów i certyfikatów nie jest wliczony w cenę kursu – (VB ok 120 euro, IS ISSA – 350 pln – ceny mogą ulec zmianie).