Statut Klubu

REGULAMIN

KLUBU ŻEGLARSKIEGO „STERNIK”

przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

 

 

l    ZASADY OGÓLNE

 

 1. Regulamin Klubu Żeglarskiego „Sternik” zwanego dalej Klubem określa cele i zadania oraz zasady działania Klubu, a także kompetencje i tryb pracy jego Władz.
 2. Klub pełni funkcję Komisji Turystyki Żeglarskiej.
 3. Klub nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach osobowości prawnej Oddziału PTTK.
 4. Klub zrzesza członków PTTK:
 1. działających w sekcjach kół PTTK posiadających łodzie
 2. zgrupowanych w prywatnych maszoperiach – właścicieli łodzi
 3. indywidualnych żeglarzy, turystów
 1. Klub jest członkiem właściwego miejscowo Okręgowego Związku Żeglarskiego.
 2. Klub jest armatorem łodzi należących do oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.
 3. Klub może używać pieczęci firmowej, podłużnej o następującej treści: Klub Żeglarski PTTK „STERNIK” Oddziału PTTK „Beskid Śląski w Cieszynie”
 4. Proporczyk Klubu ma kształt trójkąta równoramiennego o stosunku podstawy do długości wynoszącym 2:3, koloru niebieskiego z emblematem żaglówki w kole sterowym koloru białego, o wymiarach według załącznika nr 1.

 

 

lI   CELE I ZADANIA KLUBU

 

 1. Celem Klubu jest:
 1. rozwijanie turystyki w tym turystyki żeglarskiej
 2. organizowanie imprez żeglarskich oraz uczestniczenie w imprezach żeglarsko-turystycznych, organizowanych przez inne ogniwa PTTK i organizacje żeglarskie
 3. ułatwianie swym członkom uprawiania turystyki żeglarskiej
 4. organizowanie ogólnego szkolenia żeglarskiego i turystycznego
 5. organizowanie wzajemnej pomocy w utrzymaniu sprzętu żeglarskiego i turystycznego
 6. propagowanie Żeglarskiej Odznaki Turystycznej, weryfikacja ŻOT
 7. organizowanie zebrań członków: roboczych, dyskusyjnych i towarzyskich
 1. Cele te Klub realizuje w oparciu o:
 1. pracę społeczną członków
 2. pomoc pracowników Oddziału PTTK i OZŻ
 3. fundusze Klubu
 4. sprzęt i bazy, których jest armatorem lub użytkownikiem oraz sprzętu będącego własnością lub w dyspozycji, sekcji kół PTTK i indywidualnych członków

 

 

III  CZŁONKOWIE KLUBU

 

 1. Członkowie Klubu mogą uzyskać status członka:
 1. zwyczajnego
 2. honorowego
 3. wspierającego
 1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy członek zwyczajny PTTK, chcący uprawiać          żeglarstwo, spełniający wymagania Regulaminu Klubu, który zapłaci wpisowe i roczną składkę. Członkostwo zwyczajne dokumentowane jest legitymacją członka PTTK z potwierdzeniem opłacenia składki członka zwyczajnego PTTK za dany rok.
 2. Godność Honorowego Członka Klubu nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu za szczególne zasługi dla żeglarstwa i Klubu.
 3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która przy­czyni się do znacznego zwiększenia możliwości działania Klubu. Godność tę nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 4. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:
 1. uczestnictwa w Walnych Zebraniach z pełnymi prawami wyborczymi
 2. korzystania z urządzeń, baz i sprzętu Klubu zgodnie z ich regulaminami
 3. używania proporczyka Klubu zgodnie z etykietą żeglarską i noszenia odznaki
 4. uczestniczenia we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach Klubu
 5. wprowadzania na tereny zarządzane przez Klub osób towarzyszących na własną odpowiedzialność
 1. Członek wspierający ma prawo do:
 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach z głosem doradczym bez prawa wyborcze­go
 2. używania proporczyka Klubu zgodnie z etykietą żeglarską i noszenia odznaki
 3. uczestniczenia w imprezach i przedsięwzięciach Klubu na zasadach ogólnych
 4. wprowadzania na tereny zarządzane przez Klub osób towarzyszących na własną odpowiedzialność
 1. Członków honorowych i wspierających nie obejmuje obowiązek opłacania składek członkowskich i czynnego uprawiania żeglarstwa oraz przynależność do sekcji czy maszoperii.
 2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający tracą swoje prawa:
 1. a) odpowiednio w przypadku nie uiszczenia składek członkowskich za rok poprzedni Klubu i PTTK.
 2. b) z prawomocnego wyroku Sadu Koleżeńskiego PTTK i PZŻ
 3. c) uchwały Walnego Zebrania.

Ponowne uzyskanie tych praw może nastąpić po usunięciu przyczyny ich utraty.

 1. Składki członkowskie należy opłacać w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu.
 2. Podstawowym obowiązkiem członków Klubu jest wspólne działanie zmierzające do realizacji zadań Klubu.

Członkowie Klubu są zobowiązani w szczególności do:

 1. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Statutu PTTK i PZŻ, regulaminów przystani i innych wydanych przez władze Klubu i organizacje żeglarskie
 2. czynnego udziału w realizacji zadań Klubu, w tym wspólnych pracach klubowych
 3. podnoszenia swoich kwalifikacji żeglarskich i turystycznych
 4. przestrzegania etykiety żeglarskiej i prezentowania dobrej praktyki żeglarskiej
 5. wysokiej dbałości o sprzęt, urządzenia żeglarskie, niezależnie od tego czy są one bezpośrednią własnością Klubu, sekcji, maszoperii czy żeglarzy indywidualnych
 6. ochrony przyrody, zwłaszcza podczas uprawiania żeglarstwa oraz wspierania wysiłków innych, zmierzających w tym kierunku
 7. terminowego opłacania składek klubowych
 1. Za niestosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu i postępowanie nie licu­jące z mianem żeglarza i turysty, Zarząd Klubu jest uprawniony do udzielenia człon­kom upomnienia, nagany lub wykluczenia członka zwyczajnego z Klubu, jak tez ewentualnie do skierowania jego sprawy do Sądu Koleżeńskiego PTTK lub PZŻ. W tym ostatnim przypadku członek Klubu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu, zostaje zawieszony w prawach członkowskich. W przypadku członków honorowych oraz wspierających, o ich wykluczeniu z Klubu decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 2. Członkostwo w klubie ustaje:
 1. przez zgłoszenie Zarządowi swojego wystąpienia,
 2. wskutek wykluczenia przez Zarząd Klubu lub wykluczenia ze społeczności że­glarskiej przez władze PZŻ,
 3. przez skreślenie z listy członków decyzją Zarządu z powodu nie opłacenia składek klubowych i PTTK

 

 

IV WŁADZE KLUBU

 

 1. Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna Klubu.
 1. Władze Klubu pochodzą z wyboru i nie można łączyć funkcji we władzach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy:
 1. wybór Komandora oraz członków Zarządu
 2. wybór członków Komisji Rewizyjnej
 3. uchwalanie programu działania Klubu
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i wydanych funduszy
 5. udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
 6. uchwalanie Regulaminu Klubu
 7. nadawanie godności członka honorowego, wspierającego oraz podejmowanie uchwał o wygaśnięciu ich godności
 8. uchwalanie wniosku o rozwiązaniu Klubu
 9. podejmowanie uchwał w sprawach wymagających przejawu woli wszystkich człon­ków
 1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i honorowych
 2. Walne Zebranie może mieć charakter zebrania:
 1. zwyczajnego
 2. nadzwyczajnego
 1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się w pierwszym kwartale każdego roku. Zwołuje je Zarząd Klubu, powiadamiając o tym członków, co najmniej 7 dni przed wyznaczo­nym terminem, z podaniem porządku obrad i wskazaniem miejsca oraz możliwości wglądu do Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane także w okresie trwania kadencji
 1. z inicjatywy Zarządu Klubu
 2. na wniosek Zarządu Oddziału
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej
 4. na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klub.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 1. Walne Zebranie jest ważne przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczaj­nych i honorowych. W przypadkach szczególnie uzasadnionych na odstępstwo od tej zasady może wyrazić zgodę Zarząd Oddziału określając równocześnie swoją uchwałą wymóg prawomocności Walnego Zebrania Klubu.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, a dotyczące zmian w niniejszym Regulaminie lub o rozwiązaniu Klubu wymagają 2/3 głosów członków zwyczajnych i honorowych obecnych na Zebraniu.
 1. Zarząd Klubu składa się z nie mniej niż 5 członków w tym z Komandora, Wicekoman­dora, Sekretarza i Skarbnika.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 członków, w tym z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna konstytuują się po wyborach, w trakcie przerwy, w obradach Walnego Zebrania na wspólnym pierwszym zebraniu. Każda z maszoperii lub sekcji żeglarskiej zrzeszona w Klubie może mieć tylko po jednym swoim przedstawicielu na funkcji Komandora i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 4. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos pro­wadzącego zebranie.
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Komandor lub Wicekomandor, co najmniej raz na kwartał. Obrady winny być protokołowane.
 6. Korespondencję Zarządu podpisuje dwóch jego członków w tym Komandor lub Wicekomandor.
 7. Zarząd kieruje pracami Klubu i odpowiada za to przed Walnym Zebraniem.

Zarząd:

 1. realizuje działalność statutową i programową
 2. reprezentuje Klub na zewnątrz
 3. wyznacza przedstawicieli na narady komórek PZŻ i PTTK
 4. wykonuje uchwały Walnego Zebrania
 5. gospodaruje funduszami Klubu w granicach określonych przez Walne Zebranie i zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami
 6. wydaje regulaminy i instrukcje wewnętrzne oraz wydawnictwa klubowe
 7. przygotowuje na Wlane Zebranie wnioski o nadanie godności członka honorowego i wspierającego, ewentualnie o ich odebranie
 8. sporządza sprawozdania z działalności programowej, o sposobie wykorzystania oraz o aktualnym stanie finansów Klubu i z wykonania uchwał Walnego Zebrania
 9. zwołuje i organizuje Walne Zebranie przedstawiając odpowiednie sprawozdania
 10. przyjmuje i zwalnia członków Klubu oraz prowadzi ich ewidencje
 11. prowadzi dokumentację pracy i dokumentację finansową Klubu
 1. Zarząd Klubu może zostać zawieszony w działaniu przez Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w przypadku działalności niezgodnej ze statutem PTTK i niniejszym regulaminem, zaniechania działalności Klubu lub naruszenia zasad zarządzania finansami Klubu. Zarząd Oddziału powołuje w takim przypadku Zarząd Tymczasowy zobowiązany do usunięcia przyczyn zawieszenia, umożliwiając zwołanie Walnego Zebrania Klubu i wybory nowego Zarządu.
 2. Zebrania Zarządu Klubu są otwarte dla wszystkich członków Klubu bez prawa głosu decydującego chyba, że porządek zebrania stanowi o jego zamkniętym charakterze.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca wg potrzeb, lecz co najmniej raz w roku. Obrady winny być protokołowane.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności programowej, organizacyjnej, gospodarczej Klubu w tym szczególnie finansowej
 2. dokonywanie analizy i celowości działalności Zarządu oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych
 3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz wnioskowanie w sprawie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu
 4. Komisja Rewizyjna działa według zasad określonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK
 1. Korespondencję Komisji podpisuje dwóch jej członków w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
 2. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej dokonane w toku kadencji wymagają akceptacji na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

 

V MAJĄTEK I FUNDUSZE KLUBU

 

 1. Klub realizuje swoje zadania głownie w oparciu o środki finansowe uzyskane z:
 1. wpisowego i składek członkowskich
 2. wpływów uzyskanych przez Klub
 3. dotacji, darowizn i innych świadczeń
 4. dodatkowych składek przeznaczonych na działalność Klubu. Wysokość tych składek uchwala Walne Zebranie Klubu, które może upoważnić do tego także Zarząd Klubu.
 1. Funduszami zarządza Zarząd Klubu zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania, zasadami racjonalnego gospodarowania i w interesie członków Klubu w celu realizacji statutowych zadań Klubu.
 2. Składki członkowskie mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków ogólnoklubowych, tj. kosztów zebrań, uroczystych spotkań żeglarskich, administracyjno-organizacyjnych i wydawniczych.
 3. W celu udokumentowania właściwego zarządzania majątkiem Klubu, Zarząd prowadzi wymaganą przepisami dokumentację i stosowaną ewidencję rzeczową sprzętu.
 4. Majątek Klubu jest majątkiem Oddziału i w przypadku rozwiązania Klubu przechodzi na rzecz Oddziału. O jego dalszym przeznaczeniu decyduje Zarząd Oddziału.
 5. Majątek przekazany w użytkowanie Klubowi, w przypadku rozwiązania Klubu, stanowi mienie przekazującego w użytkowanie.
 6. W przypadku wydzielenia się Klubu w samodzielny Oddział lub przejście do innego Oddziału, jego majątek zostaje przekazany przez Oddział macierzysty na zasadzie porozumienia stron.

Spory rozstrzyga Główny Sąd Koleżeński PTTK.

 

 

VI ROZWIĄZANIE KLUBU

 

 1. Rozwiązanie Klubu, uchwała Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadku:
 2. a) zaniechani działalności
 3. b) spadku liczby członków poniżej liczby 10 przez okres 1-go roku
 4. c) wniosku uchwalonego przez Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Klubu uprawnionych do głosowania
 5. W przypadku rozwiązanie Klubu uchwałą Zarządu Oddziału, w przypadkach wymienionych, w pkt. 1 a, b likwidację aktywów i pasywów Klubu przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd Oddziału.

 

 

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klub za wiedzą Oddziału PTTK może należeć do innych organizacji o zbieżnych celach i programie działania.
 2. Wystąpienie z Klubu któregokolwiek z członków, sekcji czy Maszoperii nie daje im podstaw do roszczeń majątkowych wobec innych pozostających nadal w Klubie chyba, że inaczej stanowią wcześniej zawarte umowy.
 3. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu Klubu należy do Zarządu Oddziału PTTK.
 4. Regulamin Klubu wchodzi w życie z datą uchwalenia przez Walne Zebranie po za­twierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Szkic wymiarowy proporczyka Klubu

 

Uchwalono na Wlanym Zebraniu Klubu w dniu 23.03.2005 r.

 

 

 

Zatwierdzono przez Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

 

Uchwałą nr 2/2005 z dnia 13.04.2005

 

Sekretarz Zarządu Oddziału PTTK                                                         Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK

Maria Czyż                                                                                     Henryk Więzik

załącznik nr 1