Kajaki Pilica 7-8.07.2018

Zapraszamy na kajaki.
Poniżej regulamin i linki do rejestracji.
Link do formularza Rejestracja
Link do spisu uczestników
 

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 7 – 8 lipca 2018 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
W spływie prawo udziału ma pierwsze 12 par, które wpłacą do 26 czerwca wpisowe w wysokości podanej poniżej.
Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które niepodporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Na niektórych odcinkach mogą wystąpić przeszkody i może zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
Wpisowe (zgodnie z tabelą poniżej) uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912 w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata” najpóźniej do 26 czerwca ,
członek KŻ STERNIK, uczniowie i studenci do 26 roku – 110,00 zł
osoba nie będące członkiem KŻ STERNIK – 120,00 złW ramach wpisowego zapewnione zostanie miejsce w kajaku dwuosobowym (polietylenowym) transport kajaków oraz łóżko w hotelu.
Uczestnicy ustalają między sobą rozlokowanie po pokojach, (w taki sposób żeby wszystkie łóżka w pokoju były zajęte) o ostatecznym rozlokowaniu decyduje Komandor.
Do dyspozycji będzie 2 pokoje 4osobowe, 4 pokoje 3osobowe, 2pokoje 2osobowe.
Nocleg zaplanowany jest w hotelu Dolina Pilicy ul. Mickiewicza 10, 42-230 Koniecpol.
O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

Program spływu:

7.07.2018 I dzień spływu

09.00 – 09.15 – Zbiórka Szczekociny.
09.15 – 10.00 – Odstawienie samochodów do miejsca noclegu i transport kierowców z powrotem
10.00 – 10.30 – Odbiór sprzętu i wodowanie kajaków, start I etapu spływu (ok. 15km).
16.00 – Dopłynięcie do miejscowości Przyłęk, transport na nocleg w Koniecpolu.
18.00 – Integracja ze społecznością lokalną.

08.07.2018 II dzień spływu

09.00 – Start II etapu spływu ok (12km).
15.00 – Dopłynięcie do miejsca odebrania kajaków– przeliczenie, sprawdzenie i zdanie kajaków, kamizelek i wioseł.
15.30 – 16.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu

*