Spływ kajakowy Odrą 2017

  1. REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO Klubu Żeglarskiego STERNIK 15- 16 lipca 2017 roku

W spływach kajakowych organizowanych przez Klub Żeglarski STERNIK mogą brać udział wszystkie osoby pragnące aktywnie spędzić czas wolny, akceptujące postanowienia niniejszego regulaminu.

REGULAMIN
Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom komandora.
Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie oraz które w wyznaczonym terminie opłaciły przelewem koszty wynajęcia kajaków i koszty noclegu.
W spływie prawo udziału ma pierwsze 16 par, które wpłaciły do 4 lipca, równowartość kosztów wypożyczenia i transportu kajaków.
Uczestnicy spływu biorą w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
Opiekunowie, rodzice osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych ponoszą całkowitą odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie lub niepełnosprawne uczestniczące w spływie pod ich opieką.
Osoby biorące udział w spływie powinny ubezpieczyć się w od NNW we własnym zakresie.
Uczestnicy dojeżdżają i wracają na własny koszt do i z miejsca spływu.
Uczestnicy pokrywają koszty wyżywienia we własnym zakresie.
Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce asekuracyjnej.
Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
Każdy uczestnik spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.
Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego, zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.
Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
Komandor ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
Komandor zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
Na niektórych odcinkach mogą wystąpić przeszkody i może zachodzi konieczność przenoszenia kajaka.
Koszty wypożyczenia i transportu kajaków (zgodnie z tabelą poniżej) uczestnicy spływu uiszczają przelewem na nr konta
26 1020 1390 0000 6202 0139 5912 w tytule przelewu należy wpisać „spływ + imię i nazwisko osób za które dokonywana jest wpłata”
najpóźniej do 4 lipca .

Koszt miejsca w kajaku dwuosobowym
50,00 zł – członek KŻ STERNIK
60,00 zł – osoba nie będące członkiem KŻ STERNIK

Nocleg zaplanowany jest w Ośrodku Wypoczynkowym “Olza” ul. Kolejowa, 44-353 Olza pod namiotami.
Namioty i pozostały sprzęt biwakowy uczestnicy zapewniają we własnym zakresie.
Koszty wstępu na teren ośrodka (5zł samochód, 5zł osoba), uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
Koszty noclegu na terenie ośrodka (20zł namiot, 5zł samochód, 5zł osoba) uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność wpłaty.
W przypadku zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w spływie, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

Program spływu:

15.07.2017 I dzień spływu

08.00 – 08.15 – Zbiórka Czechy Ostrava – Koblov (za mostem poniżej ujścia Ostrawicy).
08.15 – 09.00 – Odstawienie samochodów do ośrodka “OLZA” i transport kierowców z powrotem
09.00 – 10.00 – Odbiór sprzętu i wodowanie kajaków, start I etapu spływu ok. (14 km).
15.00 – Dopłynięcie do Ośrodka Wypoczynkowego “Olza”.
18.00 – Integracja ze społecznością lokalną.

16.07.2017 II dzień spływu

09.00 – Start II etapu spływu ok (14km).
14.00 – Dopłynięcie do rozwidlenia Odry i Kanału Ulga – przeliczenie, sprawdzenie i zdanie kajaków, kamizelek i wioseł.
14.30 – 15.30 – Transport kierowców po samochody
16.00 – Zakończenie spływu

Rejestracja

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyEMLDXHfLWV4rNxL6oOpqJShQyQMyuD8ZlAk4tbkEsUpWXA/viewform